Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  Đại số 8. Chương II. §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:15' 12-11-2022
  Dung lượng: 778.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Bµi 1 H·y nèi mçi ý cét tr¸i (A) víi mét ý ë cét ph¶i (B) ®Ó ®­îc
  kh¼ng ®Þnh ®óng.
  A
  B
  1. Ph©n thøc ®¹i sè cã d¹ng
  2.

  A C


  B D

  3.

  A C
  .
  B D

  4.

  A C
  : 
  B D

  =

  1-> d, 2-> a, 3 -> c, 4 -> b.

  a)
  b)

  A  C
   
  B  D

  A.D
  B.C

  c) A.C

  B.D

  d)

  e)

  Bµi 2 Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau:

  A
  trong ®ã A, B lµ c¸c ®a thøc,
  B B kh¸c ®a thøc 0
  A C
  B D

  x 1 x2  1
  :
  x
  x
  x 1 x 2  1 x 1 x
  ( x  1) x
  1
  :

  . 2


  x
  x
  x x  1 x( x  1)( x  1) x  1

  TiÕt 20 §9. BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ
  Gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  1. BiÓu thøc h÷u tØ
  Cho c¸c biÓu thøc sau:
  0,       

  2
  1
  ,      7,     2 x 2   5  x        ,      (6 x   +1)(x - 2),
  5
  3

  2x
  2
  x
  1
     2
  ,   4 x 
  ,    x  1
        
  3
  3x  1
  x 3
  x2  1
  Lµ c¸c vÝ dô vÒ biÓu thøc h÷u tØ
  Mçi biÓu thøc lµ mét ph©n thøc hoÆc biÓu thÞ mét d·y c¸c
  phÐp to¸n: céng, trõ, nh©n, chia trªn nh÷ng ph©n thøc gäi
  lµ nh÷ng biÓu thøc h÷u tØ.

  TiÕt 20 §9. BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ
  Gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  1. BiÓu thøc h÷u tØ

  2x
  2
  2x
  3
  x 1
  BiÓu thøc
  biÓu thÞ phÐp chia tæng
   2 cho 2 .
  3
  x 1
  x 1
  x2  1

  :

  2. BiÕn ®æi mét biÓu thøc h÷u tØ thµnh mét ph©n thøc
  1
  x
  VD1: BiÕn ®æi A=
  1
  x
  x
  1

  1
  1
  x
  A=

  =

  :

  thµnh ph©n thøc

  1
  x
  x
  2
  x  1 x  1  x  1 . x  x  x  1  x
   :
  2
  x x  1  x  1 x  1 x  1
  x
  x

  2. BiÕn ®æi mét biÓu thøc h÷u tØ thµnh mét ph©n thøc

  C¸c b­ưíc biÕn ®æi mét biÓu thøc h÷u tØ thµnh mét ph©n
  thøc.
  B­ưíc 1. ViÕt biÓu thøc d­ưíi d¹ng d·y c¸c phÐp to¸n (nÕu cã )
  B­ưíc 2. Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ë trªn mçi biÓu thøc.
  B­ưíc 3. Rót gän biÓu thøc thµnh mét ph©n thøc

  HOẠT ĐỘNG NHÓM
  BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc sau thµnh mét ph©n thøc ®¹i sè.
  1
  2
  1
  1
  x
  x

  1
  C

  B
  1
  2x
  1

  1 2
  x
  x 1
  Gi¶i

  2
  x 1
  B
  2x
  1 2
  x 1
  2
  2x
  (1 
  ) : (1  2 )
  x 1
  x 1
  12 1
  11
  x 2 1 x 2  1
  x2 1
  10

  . 2
   2
  x  31 x  2 x  1 x  1
  9 Hết giờ

  Gi¶i

  1

  8

  7

  6

  5

  4

  1
  1
   1   1  x 1 x  1
  C  x  1   :  1   
  :
  1 
  x
  x
  x
  x
   

  1
  x
  x 1 x
  x 1

  .

  x x 1 x 1

  3. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  3x  9
  VÝ dô 2. Cho ph©n thøc
  x( x  3)

  3x  9
  a) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  ®­ưîc x¸c ®Þnh
  x( x  3)

  b) TÝnh gi¸ trÞ cña ph©n thøc t¹i x = 2004

  3. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  C¸c b­íc gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn gi¸ trÞ cña ph©n thøc.
  B­ưíc 1. T×m ®iÒu kiÖn cña biÕn ®Ó gi¸ trÞ ph©n thøc ®­ưîc x¸c
  ®Þnh ( mÉu thøc kh¸c kh«ng).
  B­ưíc 2. Rót gän ph©n thøc.
  B­ưíc 3. - XÐt xem gi¸ trÞ cña biÕn cÇn tÝnh cã tho¶ m·n ®iÒu
  kiÖn cña biÕn hay kh«ng.
  - NÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn th× thay vµo ph©n thøc ®· rót gän ®Ó
  tÝnh.
  - Cßn kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  kh«ng x¸c ®Þnh.

  3. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc
  ?2. Cho ph©n thøc

  x 1
  x2  x

  a) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®­îc x¸c ®Þnh
  b) TÝnh gi¸ trÞ cña ph©n t¹i x = 1 000 000 vµ t¹i x=-1
  Gi¶i
  a) Gi¸ trÞ ph©n thøc x¸c ®Þnh khi x(x+1) ≠0. VËy x ≠ 0 vµ x ≠ -1
  1
  x 1
  x 1
  b) Ta cã: 2
  = x( x  1) =
  x x
  x
  + T¹i x =1 000 000 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña biÕn. VËy gi¸ trÞ cña
  1
  ph©n thøc ®· cho lµ:1000000
  + T¹i x = -1 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña biÕn. Nªn gi¸ trÞ
  cña biÓu thøc kh«ng x¸c ®Þnh.

  LuyÖn tËp

  Bµi 1
  ( x  2) 2
  x 2  4x  4

  x  2
  Cho ph©n thøc
  x 2
  x 2
  Chän ch÷ c¸i ®øng tr­ưíc ph­ư¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng
  1. §iÒu kiÖn cña x ®Ó gi¸ trÞ ph©n thøc ®­ưîc x¸c ®Þnh lµ:
  A. x≠0
  B. x≠ 2
  C. x≠ -2
  2. Ph©n thøc ®ư­îc rót gän lµ:
  A. x-2

  B. x+2

  D. x≠ -2 vµ x≠0

  C. x-4

  D. 2-x

  3. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc t¹i x = 3000 lµ:
  A. 3002
  B. -2008 C. 2008 D. 2998
  4. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 0 th×
  A. x =-2

  B. x= 2

  C. kh«ng cã gi¸ trÞ cña x

  D. x= - 4

  Cho ph©n thøc:

  N=

  x- 1
  x2 - 1

  Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau, kh¼ng ®Þnh nµo ®óng, kh¼ng ®Þnh nµo sai?
  Kh¼ng ®Þnh

  §óng

  1
  1. Ph©n thøc rót gän cña ph©n thøc N lµ
  x +1  2. Gi¸ trÞ cña N x¸c ®Þnh khi x ≠ 1 và x ≠ -1  3. Gi¸ trÞ cña N kh«ng x¸c ®Þnh khi x = 1 hoÆc x = -1

  1
  4. Ph©n thøc N cã gi¸ trÞ b»ng
  khi x = 1
  2

  Sai
  Xin chúc mừng! Bạn đúng rồi!

  x- 1
  x- 1
  1
  N= 2
  =
  =
  x - 1 ( x - 1)( x +1) x +1

  Thật đáng tiếc! Bạn sai mất rồi!
  Cách làm đúng như sau:

  N=

  x- 1
  x- 1
  1
  =
  =
  x 2 - 1 ( x - 1)( x +1) x +1

  Xin chúc mừng! Bạn đúng rồi!

  Giá trị của phân thức N được xác định khi
  x2 - 1 ≠ 0
   (x - 1)(x + 1) ≠ 0
   x - 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0
   x ≠ 1 và x ≠ -1

  Ồ! Bạn sai rồi!

  Đáp án phải là “Đúng”, vì:
  Giá trị của phân thức N được xác định khi
  x2 - 1 ≠ 0
   (x - 1)(x + 1) ≠ 0
   x - 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0
   x ≠ 1 và x ≠ -1

  Xin chúc mừng! Bạn đúng rồi!

  Ồ! Bạn sai rồi!

  Bạn chọn đáp án “Đúng” à? Thật đáng tiếc!

  Vì x = 1 không thoả mãn điều kiện xác định của
  phân thức N nên tại x = 1, ta không tính được
  giá trị của phân thức N.
  Vậy bạn phải chọn đáp án “Sai”.

  Bạn đã chọn đáp án “Sai”!

  Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác!
  Vì x = 1 không thoả mãn điều kiện xác định của
  phân thức N nên tại x = 1, ta không tính được
  giá trị của phân thức N

  H­ưíng dÉn häc ë
  nhµ
  1. N¾m v÷ng c¸ch biÕn ®æi mét biÓu thøc h÷u tØ thµnh mét ph©n
  thøc (Theo ba bư­íc), ¸p dông lµm bµi 46b (SGK/ 57)
  2. N¾m v÷ng c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn gi¸ trÞ cña ph©n
  thøc tr­íc hÕt ph¶i t×m ®iÒu kiÖn cña biÕn ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n
  thøc ®­îc x¸c ®Þnh. ¸p dông lµm bµi tËp 47, 48 (SGK/57, 58)
  3. ¤n l¹i c¸c phÐp to¸n, biÕn ®æi biÓu thøc h÷u tØ. Lµm bµi tËp 51,
  52, 53, 55 (SGK/58, 59).

  Cho ph©n thøc

  H­ưíng dÉn häc ë
  2
  x  4 x nhµ
  4
  x2

  a) Víi ®iÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®­îc x¸c ®Þnh
  b) Rót gän ph©n thøc
  c) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 1
  d) Cã gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 0 hay kh«ng

  Tiết học đến đây kết thúc
  Xin cảm ơn các thầy cô đã về dự giờ
  thăm lớp
  CHÀO TẠM BIỆT

  Cảm ơn các em đã có nhiều nỗ lực
  trong tiết học hôm nay!
  TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
  QUẬN HẢI CHÂU ĐN
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8