Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  Đại số 8. Ôn tập Chương II. Phân thức đại số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:16' 12-11-2022
  Dung lượng: 858.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 21

  Ôn tập chương II

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của
  phân thức đại số :
  1.- Phân thức đại là biểu thức có
  A
  dạng
  , với A, B là những
  B
  đa thức và B khác đa thức 0 .

  - Mçi ®a thøc còng ®­îc coi lµ
  mét ph©n thøc .
  - Mçi sè thùc a lµ mét ph©n thøc.

  Đa
  R thức

  Phân
  Thức
  đại số

  1.- Định nghĩa phân thức đại số ?
  - Cho VD vÒ ph©n thøc ®¹i sè?
  - Mét ®a thøc cã ph¶i lµ mét
  ph©n thøc ®¹i sè kh«ng?
  - Mét sè thùc bÊt k× cã ph¶i lµ mét
  ph©n thøc ®¹i sè kh«ng?

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của
  phân thức đại số :
  1.
  2. Hai phân thức bằng nhau :
  A C
  nếu A.D = B.C
  =
  B

  D

  2. Định nghĩa hai phân thức đại số bằng
  nhau ?

  Hai phân thức

  1
  x 1
  vµ 2
  x 1
  x 1

  3. Tính chất cơ bản của phân thức : Cã b»ng nhau kh«ng? T¹i sao?
  +)

  A A.M
  =
  B B.M

  (M 0)

  A A:N
  +) B = B : N ( N là một nhân
  tử chung của A và B)

  Ta có :


  1
  x 1
   2
  x 1 x  1

  1.( x 2  1) ( x  1).( x  1)

  3.
  Phátdụng
  biểu tính
  tính chất
  chất hãy
  cơ bản
  ? Vận
  giảicủa
  thích
  phân
  thức
  đại của
  số ?hai phân thức
  sự bằng
  nhau
  trên .

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của
  phân thức đại số :
  4.§Ó rót gän ph©n thøc
  -Ph©n tÝch tö vµ mÉu thµnh nh©n
  tö råi t×m nh©n tö chung.
  -Chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö
  chung.

  4 .Nªu quy t¾c rót gän ph©n thøc?
  Rót gän ph©n thøc:

  4  8x
  8 x3  1

  4  8x
   4(2 x  1)
  Ta có :
  =
  3
  8x  1
  (2 x)3  1
   4(2 x  1)
  =
  (2 x  1)(4 x 2  2 x  1)

  4
  =
  4 x2  2 x 1

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của
  phân thức đại số :
  4. Muèn quy ®ång mÉu thøc
  nhiÒu ph©n thøc ta cã thÓ
  lµm nh­sau:
  - Ph©n tÝch c¸c mÉu thøc thµnh
  nh©n tö råi t×m mÉu thøc
  chung.
  - T×m nh©n tö phô cña mçi mÉu
  thøc
  - Nh©n c¶ tö vµ mÉu cña mçi
  ph©n thøcvíi nh©n tö phô t­
  ¬ng øng.

  4.- Quy
  Muốn
  quymẫu
  đồngthức
  mẫucủa
  thức
  đồng
  haicủa
  phân
  nhiều
  x có mẫu3 thức khác
  thức :phân thức
  ,
  2 thế nào ? 2
  nhau ta làm
  x  2 x 1 5x  5
  Ta có :

  2

  x  2 x  1 ( x  1)

  2

  5 x 2  5 5( x 2  1)
  5( x  1).( x  1)
  => MTC :

  5( x 1) 2 .( x  1)

  x
  x.5( x  1)
  ) 2

  x  2 x  1 ( x  1) 2 .5( x  1)
  3
  3.( x  1) 2
  ) 2
   2
  5 x  5 5( x  1).( x  1)
  3.( x  1) 2

  5.( x  1) 2 .( x  1)

  Đại số: Tiết 21

  Ôn tập chương II (t1)

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
  II. C¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  1.PhÐp céng:
  a)Céng hai ph©n thøc cïng mÉu thøc

  A B A+B
  + =
  M M
  M
  b)Céng hai ph©n thøc kh¸c mÉu thøc
  -Quy ®ång mÉu thøc
  -Céng hai ph©n thøc cã cïng mÉu thøc
  võa t×m ®­îc

  x quyx t¾c
  1 céng hai
  6. - Ph¸t 3biÓu
  Tính : 3  2
  ph©nxthøc
   1 cïng
  x  xmÉu
   1 thøc ?
  x3x 1  x  1

  2 
  2
  2 x  x 2 1)
  Tính
  ( x : 1)(
  x
   x 1
  x 1 x 1

  3xx
  (xx 11)( x  11)
  1

   2


  2

  :
  2
  2
  2 x  1)( x  1)
  ( x  1)(x x  
  x

  1)
  (
  x

  1 x  1 x  1 x 1
  2
  3
  x

  (
  x

  1)
  quy t¾c céng hai ph©n
  - Ph¸t biÓu
  2
  ( x  1)(
  x  xcïng
   1) mÉu ?
  thøc
  kh«ng

  3x  x 2  2 x  1

  ( x  1)( x 2  x  1)

  x2  x 1
  1


  2
  ( x  1)( x  x  1)
  ( x  1)

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
  II. C¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  1.PhÐp céng:

  7. - Hai phân như thế nào gọi là đối

  2.PhÐp trõ:

  nhau ?
  A
  A
  TL : Hai phân thức được gọi là đối
  a) Phân thức đối của :
  là 
  B nhau nếu tổng của chúng bằng 0
  B
  A C A  C
  8.- Phát
  haithức
  phân: thức
  Phânbiểu
  thứcquy
  đối tắc
  củatrừ
  phân
  b) Phép trừ : 
   + 
  đại sốx . 1
  B D B  D
  x 1


  A C
  A.C
  9. Phát
  =
  5  2biểu
  x quy5 tắc2 xnhân hai phân
  3) Phép nhân : .
  B D
  B.D
  thức đại số.
  A
  4) Phép chia :
  TL:Phân
  Muốnthức
  nhân
  hai phân
  10.
  nghịch
  đảo thức
  của B, ta
  B
  A
  A
  B
  nhân
  các

  0
  tử
  với
  nhau, các mẫu với
  với

  :
  a) Phân thức nghịch đảo của 0 là
  B
  A
  B
  A
  nhau.
  A C A D
  C
  11. Phát biểu quy tắc chia hai phân
  b) : = .
  0
  víi
  B D B C
  D
  thức đại số .

  A. Lý thuyết:
  I. Khái niệm và tính chất của phân thức đại số :
  II. C¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  -Cho phân thức

  A(x)
  B(x)

  với biến x . Hãy nêu điều kiện của biến để giá trị

  của phân thức được xác định .
  A(x)
  TL : Giá trị của phân thức
  được xác định khi giá trị của biến x làm
  B(x)

  cho giá trị của B(x) khác 0

  3x
  - Giá trị của phân thức A =
  được xác định khi nào ?
  x-2

  0
   x  2

  TL : Giá trị của phân thức A được xác định khi x – 2

  SƠ ĐỒ TƯ DUY
  ÔN TẬP CHƯƠNG II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
  A
  ;
  B
  A, B laø ña thöùc; B khaùc ña thöùc 0
  PTÑS laø bieåu thöùc coù daïng

  phaân tích caùc maãu thöùc thaønh
  nhaân töû ñeå tìm maãu thöùc chung

  A C
    AD BC
  B D

  Tìm nhaân töû phuï cuûa moãi maãu thöùc

  A A .M

  M: ña thöùc khaùc 0 
  B B.M

  Nhaân caû töû vaø maãu cuûa moãi phaân
  thöùc vôùi nhaân töû phuï töông öùng

  A A:N

  N: nhaân töû chung 
  B B:N

  Laø giaù trò cuûa bieán ñeå giaù
  trò cuûa maãu thöùc khaùc 0

  A A

  B B

  A
  B  A D
  C B D
  D

  phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû
  (neáu caàn) ñeå tìm nhaân töû chung.
  chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung
  coäng caùc töû thöùc vôùi nhau


  A C A D 
  C
  :    vôùi
  0
  B D B C 
  D

  A
  B
  laø phaân thöùc nghòch ñaûo cuûa
  B
  A
  A B
    1
  B A

  vaø giöõ nguyeân maãu thöùc
  quy ñoàng maãu thöùc r oài coäng caùc phaân
  thöùc coù cuøng maãu thöùc vöøa tìm ñöôïc
  A C A C
   
  B D B D

  A
  A
  A A
  laø ñoái cuûa
   
  0
  B
  B
  B B
  A C A  C

    
  B D B  D

  A. Lý thuyết:
  B. Bài tập:
  Bài 57a(tr61-sgk) : Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau :
  3
  3x  6
  a)

  2
  2x  3

  2x  x  6

  Cách 1: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau :
  a)

  3
  3x  6
   2
  2x  3 2x  x  6

  2
  2
  Vì 3.(2 x  x  6) 6 x  3 x  18 (2 x  3)(3 x  6)
  Cách 2 : Rút gọn phân thức :

  3( x  2)
  3( x  2)
  3x  6
  3( x  2)

   2
   2
  2
  2 x( x  2)  3( x  2)
  2 x  x  6 2 x  4 x  3x  6 (2 x  4 x)  (3x  6)


  3( x  2)
  3

  ( x  2)(2 x  3)
  2x  3

  A. Lý thuyết:
  B. Bài tập:
  Bài 58a(tr 62-sgk) : Thực hiện các phép tính sau :

  4x
   2 x 1 2 x  1 
  Ta
   có: 
  :
   2 x  1 2 x 1  10 x  5

   1) thức
  x  1thứ2tự
  x thực
  1  hiện
  4 x phép toán
  (2 x trong
  1)(2 x biểu
  (2 x ? 1) (2 x  1) 
  4x
  - 2Nêu

  

  :

  :
  x  1 2 x  1  10 x  5  (2 x  1)(2 x  1) (2 x 1) (2 x  1)  10 x  5
  - 2TL
  : Quy đồng mẫu , làm phép tính trừ trong ngoặc trước, tiếp theo làm
   4chia.
  tính
  x 2  4 x 1

  4 x2  4 x 1 
  4x
  

  :
   (2 x  1)(2 x  1) (2 x  1)(2 x  1)  10 x  5

  4 x 2  4 x  1  (4 x 2  4 x  1) 10 x  5 4 x 2  4 x  1  4 x 2  4 x  1) 5(2 x  1)


  .

  .
  4x
  (2 x  1)(2 x  1)
  (2 x  1)(2 x  1)
  4x
  8x
  8 x.5(2 x  1)
  10
  5(2 x  1)
  (2 x  1)(2 x  1) .
  4x
  (2 x  1)(2 x  1)4 x (2 x  1)

  I . Bµi tËp tr¾c nghiÖm
  XÐt xem c¸c c©u sau ®óng hay sai ?

  x2
  lµ mét ph©n thøc ®¹i
  2
  sè x  1
  2. Sè 0 kh«ng ph¶i lµ mét ph©n thøc
  ®¹i sè
  1.

  x 1 

  §óng
  Sai

  2

  3.

  .
  4.

  x 1

  1 x
  1

  x  y 

  2

  y2  x2

  y x

  yx

  7x  4
  5. Ph©n thøc ®èi cña:
  lµ 7 x  4
  2 xy
  2 xy

  Sai
  §óng

  Sai

  DẶN DÒ: Bài tập về nhà : Bài 61;62 sách giáo khoa. 67 sbt
  Tiết 37 Kiểm tra 1 tiết như nội dung đã ôn tập.

  Cộng, trừ, nhân, chia 2 pt
  Thực hiện các phép toán hợp lí
  Tìm ĐKXĐ và tính GT của PT
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8